Năm 2022, Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch chính thức đi vào hoạt động một cách toàn diện, tập trung ưu tiên xúc tiến, quảng bá thúc đẩy du lịch nội địa; duy trì hình ảnh du lịch Việt Nam ở thị trường quốc tế; phát huy quảng bá du lịch trên nền tảng số, hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu và phát triển sản phẩm, liên kết vùng phát triển du lịch.

Nội dung chi cho các hoạt động xúc tiến, quảng bá và hỗ trợ phát triển du lịch được cụ thể hóa tại Thông tư số 12/2022/TT-BTC ngày 22/2/2022 hướng dẫn nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện nhiệm vụ xúc tiến, quảng bá và phát triển du lịch của Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch. Nội dung Thông tư vừa chi tiết vừa tạo ra cơ chế thông thoáng, phản ánh đúng với nhu cầu thực tế hiện nay của hoạt động xúc tiến, quảng bá và hỗ trợ phát triển du lịch.

Đối tượng thụ hưởng đa dạng từ cơ quan quản lý nhà nước về du lịch ở cấp trung ương, các đơn vị, đến các địa phương, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân, vì một mục tiêu chung là nâng tầm hình ảnh du lịch Việt Nam, thương hiệu du lịch quốc gia và du lịch vùng, khôi phục và phát triển hoạt động du lịch, đa dạng hóa phương thức thực hiện, liên kết và hợp tác. Với sứ mệnh tăng cường nguồn lực cho công tác xúc tiến quảng bá và hỗ trợ phát triển du lịch trên cả nước, các hoạt động, sự kiện được thực hiện bởi nguồn kinh phí cấp cho Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch cần được nâng tầm cả về quy mô và chất lượng, góp phần thay đổi tích cực đối với ngành du lịch.