Quỹ được thành lập trong bối cảnh hoạt động du lịch cần nâng cao vai trò quản lý nhà nước và cơ chế chủ động đối với các dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực xúc tiến, quảng bá du lịch, vừa đáp ứng nhu cầu phát triển tất yếu của ngành vừa phù hợp với xu hướng của thế giới. Qua đó khi triển khai thực hiện hoạt động xúc tiến, quảng bá và phát triển du lịch bằng nguồn ngân sách nhà nước và nguồn xã hội hóa sẽ chủ động, linh hoạt và sáng tạo, chuyên nghiệp hơn; các hoạt động có sự gắn kết chặt chẽ, thiết thực từ trung ương đến địa phương và doanh nghiệp; phát triển đồng thời cả du lịch nội địa và du lịch quốc tế.

Hoạt động của Quỹ

Mục đích, nội dung hoạt động của Quỹ được nêu rõ tại Điều 71 Luật Du lịch 2017, Điều 2 Điều lệ Quỹ theo Quyết định số 49/2018/QĐ-TTg ngày 12/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ, bao gồm: Xúc tiến du lịch trong nước và nước ngoài thông qua các sự kiện, phương tiện thông tin, truyền thông, các ấn phẩm, vật phẩm và nền tảng số; Hỗ trợ nghiên cứu thị trường và phát triển sản phẩm du lịch; Hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực du lịch; Hỗ trợ hoạt động truyền thông du lịch trong cộng đồng.

Ưu tiên lựa chọn hoạt động và tiêu chí đánh giá

Quỹ lựa chọn các nhiệm vụ theo thứ tự ưu tiên theo quy định tại Điều 16 Điều lệ Quỹ như sau:

(1) Xúc tiến, quảng bá du lịch tại các thị trường trọng điểm, phát triển thị trường du lịch mới, có tiềm năng lớn ở nước ngoài; xây dựng thương hiệu du lịch quốc gia.

(2) Các nhiệm vụ có tính chất, quy mô liên quốc gia, khu vực và quốc tế mà Việt Nam là thành viên tham gia.

(3) Các nhiệm vụ có tính chất, quy mô quốc gia, liên vùng, liên địa phương; hỗ trợ phát triển tại nơi có tiềm năng phát triển thành khu du lịch quốc gia, phát triển du lịch tại các địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.

Các chỉ tiêu đánh giá hoạt động của Quỹ theo khoản 3 Điều 20 Điều lệ Quỹ bao gồm:

– Chỉ tiêu 1: Số lượng, tần suất, quy mô, tính chuyên nghiệp của các nhiệm vụ do Quỹ tổ chức thực hiện;

– Chỉ tiêu 2: Mức độ huy động các nguồn tài trợ, đóng góp tự nguyện, hợp pháp của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài cho Quỹ;

– Chỉ tiêu 3: Tình hình chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng vốn điều lệ và kinh phí hoạt động, tài sản của Quỹ, chế độ báo cáo;

– Chỉ tiêu 4: Số lượng khách du lịch; độ dài ngày lưu trú và chi tiêu của khách du lịch; đánh giá của các tổ chức quốc tế và khách du lịch đối với thương hiệu du lịch, hình ảnh của các điểm đến du lịch của Việt Nam.