– Doanh nghiệp du lịch được thụ hưởng thông qua các sự kiện quảng bá, xúc tiến ở tầm quốc gia, quốc tế và liên vùng, liên địa phương.
– Các địa phương có tiềm năng phát triển du lịch, các địa phương còn khó khăn, khu vực vùng sâu, vùng xa có tiềm năng phát triển du lịch được hỗ trợ để nghiên cứu và phát triển sản phẩm du lịch địa phương, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực và truyền thông du lịch trong cộng đồng.
– Cán bộ, người lao động trong lĩnh vực du lịch và người dân sống tại vùng chuyển đổi nghề nghiệp, người dân vùng sâu, vùng xa làm du lịch thông qua hình thức các khóa đào tạo, bồi dưỡng.