Trang chủ » Hỗ trợ phát triển » Tiêu chí lựa chọn

Tiêu chí lựa chọn

Lĩnh vực hỗ trợ và tiêu chí hỗ trợ phát triển du lịch

Căn cứ Điều 11 Quyết định số 49/2018/QĐ-TTg ngày 12/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ thành lập, phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch, Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch hỗ trợ các lĩnh vực sau