Trang chủ » Hỗ trợ phát triển » Lĩnh vực hỗ trợ, đối tượng thụ hưởng

Lĩnh vực hỗ trợ, đối tượng thụ hưởng

Đối tượng được hỗ trợ của Quỹ

Doanh nghiệp du lịch được thụ hưởng thông qua các sự kiện quảng bá, xúc tiến (doanh nghiệp được hỗ trợ kinh phí tham gia các hội chợ, sự kiện kích cầu bán hàng trực tiếp và gián tiếp, chuyển đổi số, phát triển thương hiệu, phát triển marketing điện tử)

Lĩnh vực hỗ trợ và tiêu chí hỗ trợ phát triển du lịch

Căn cứ Điều 11 Quyết định số 49/2018/QĐ-TTg ngày 12/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ thành lập, phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch, Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch hỗ trợ các lĩnh vực sau