Trang chủ » Hỗ trợ phát triển » Hồ sơ đề nghị hỗ trợ

Hồ sơ đề nghị hỗ trợ

Hồ sơ đề nghị hỗ trợ

Căn cứ Điều 11 Quyết định số 49/2018/QĐ-TTg ngày 12/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ thành lập, phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch, Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch hỗ trợ các lĩnh vực sau