THƯ MỜI TÀI TRỢ

Kính gửi: Quý tổ chức, doanh nghiệp

         Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch được thành lập theo Quyết định số 49/2018/QĐ-TTg ngày 12/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ, với mục tiêu xúc tiến, quảng bá và hỗ trợ phát triển du lịch, chuyên nghiệp hóa công tác này, góp phần đưa ngành du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

          Nhằm tối ưu hóa các nguồn lực đối với các nhiệm vụ, hoạt động của Quỹ, giảm gánh nặng ngân sách nhà nước cấp cho Quỹ, phát huy hợp tác công tư hiệu quả, Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch trân trọng đề nghị Quý tổ chức, doanh nghiệp nghiên cứu khả năng tài trợ, hỗ trợ. Đây là việc làm có ý nghĩa rất lớn đối với sự phát triển chung của ngành du lịch.

          Sự tài trợ của Quý đơn vị chính là nguồn động lực to lớn cho Quỹ trong việc thực hiện xúc tiến, quảng bá và hỗ trợ phát triển du lịch ở quy mô quốc gia, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp. Kèm theo Thư mời này là Danh mục nhiệm vụ và quyền lợi của nhà tài trợ.

          Thông tin chi tiết đề nghị liên hệ Phòng Kế hoạch, Tài chính – Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch.

Trân trọng./.

GIÁM ĐỐC

Lê Ngọc Tuấn (đã ký)