Trang chủ » Xúc tiến, Quảng bá » Kế hoạch xúc tiến, quảng bá

Kế hoạch xúc tiến, quảng bá

Kế hoạch xúc tiến, quảng bá và hỗ trợ phát triển du lịch năm 2022

Trên cơ sở đề xuất của các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp, Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch đã xây dựng dự thảo Kế hoạch xúc tiến, quảng bá và hỗ trợ phát triển du lịch năm 2022 gồm 45 đầu nhiệm vụ lớn, tổng kinh phí khoảng 152 tỉ đồng.