Trang chủ » Về chúng tôi

Về chúng tôi

Văn bản pháp lý liên quan

Các văn bản pháp lý liên quan đến hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch.

Trách nhiệm xã hội

Năm 2021, Quỹ chính thức đi vào hoạt động sẽ tập trung ưu tiên xúc tiến, quảng bá thúc đẩy du lịch nội địa; duy trì hình ảnh du lịch Việt Nam ở thị trường quốc tế trên nền tảng số; hỗ trợ một số hoạt động phát triển sản phẩm, liên kết vùng phát triển du lịch.

Tầm nhìn và Sứ mệnh

Quỹ được thành lập trong bối cảnh hoạt động du lịch cần nâng cao vai trò quản lý nhà nước và cơ chế chủ động đối với các dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực xúc tiến, quảng bá du lịch, vừa đáp ứng nhu cầu phát triển tất yếu của ngành vừa phù hợp với xu hướng của thế giới.

Ban Lãnh đạo

Ban lãnh đạo của Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch