Trang chủ » Hỗ trợ phát triển » Các dự án hỗ trợ

Các dự án hỗ trợ

Các dự án hỗ trợ

Nghiên cứu thị trường khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và thị trường khách du lịch nội địa; Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển sản phẩm du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể khu vực Bắc Trung Bộ;